Informática para Científic@s:1º Grao Física

Profesorado das clases interactivas:

Abecedario de mulleres na Informática

Clases expositivas impartidas polo profesor Pablo García Tahoces.

Notas de sintaxe de Python:

 1. Introducción a Python

 2. Programas (scripts)

 3. Control de fluxo

 4. Definición de funcións

 5. Módulos: bibliotecas estándar de Python

 6. Módulos externos:

  1. Numpy: cálculo científico

  2. Matplotlib: representación gráfica

  3. Sympy: cálculo simbólico

  4. Pandas: Python Data Analysis Library

 7. Programación orientada a obxetosProgramación das clases interactivas:

Colección de exercicios resoltos que se explica nas clases interactivas con traballo proposto para o alumnado.

Sesión

Contido

1

Introducción a Linux. Entorno interactivo de python (operaciones aritméticas, tipos de datos).

2

Cálculo numérico con NumPy.

3

Representación gráfica con Matplotlib. Cálculo simbólico con Sympy.

4

Programas básicos en Python.

5

Exercicios con listas. Medición do tempo dun programa.

6

Matrices. Interpolación. Axuste a funcións.

7

Entrada/Saída desde arquivos. Manexo de datos con Pandas.

8

Definición de funcións. Creación de módulos.

9

Regresión lineal.

10

Suma dunha serie. Derivadas e integrais numéricas.

11

Representación gráfica avanzada.

12

Métodos numéricos e outros exercicios.

13

Problemas de termodinámica, óptica e mecánica.Exames resoltos de anos anteriores.

Para ampliar información sobre Python ou como instalar Python consulta:

Enlaces de Python

Libros de Python dixitais en castelán

Bibliotecas ou librarías de Python


Científicas na informática: